1. Algemeen

Engels Dakwerken, met maatschappelijke zetel te Herdersstraat 4 - 3500 Hasselt, België, ingeschreven in de Belgische kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer (hierna BE BE0452.175.002) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.engels-dakwerken.be.


2. Persoonsgegevens die verzameld worden

Naam, Voornaam, Email, Telefoonnummer, Adres / Werfadres, Project, Bijlage, Bericht

De gegevens die automatisch opgeslagen worden: Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie onderaan in dit document voor onze cookie policy. Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Engels-Dakwerken en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan de website. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van jouw navigatiesysteem 3°) de laatst bezochte internet pagina.


3. Doeleinden van de verwerking

Jouw persoonsgegevens worden verzameld om voor de opmaak van een offerte of omdat u beroep doet op de diensten van engels-dakwerken. Het verstrekken van informatie, het verzenden van een e-mail met de verschillende aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren. De technische administratie van www.engels-dakwerken.be te beheren.


4. Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door Engels Dakwerken.


5. Recht van toegang en verbetering

Jij hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan info@engels-dakwerken.be of per brief aan het adres in artikel 1 van deze Privacy Policy. Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan Engels Dakwerken mee te delen. Je dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien jij jouw persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en dat jij als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan Engels-Dakwerken.


6. Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kunt u contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactinformatie onder aan dit cookiebeleid. Heeft u een klacht over hoe we met uw gegevens omgaan, dan horen wij dit graag van u, maar u heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de autoriteit persoonsgegevens).


7. Recht van verzet

Je kan jouw recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan info@engels-dakwerken.be. Jij kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.


8. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Engels Dakwerken heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de www.Engels Dakwerken.be te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kan Engels Dakwerken aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.


9. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy Policy.

engel dakwerken logo